Direktorius

Artūras Jagelavičius tel.: 8-349-65099, el. paštas: jagelart2@gmail.com

Gimė 1960 m. vasario 15 d. Kaune. 1978 m. baigė Jonavos 4-ąją vidurinę mokyklą. 1982 m. Vilniaus Valstybiniame pedagoginiame institute ( dabar LEU) baigė Technikos disciplinų ir darbų specialybės visą kursą ir įgijo vidurinės mokyklos technikos disciplinų mokytojo kvalifikaciją. Šeimyninė padėtis- vedęs.

Darbo patirtis:
1982 – 1984 Jonavos 1-oji vidurinė mokykla, darbų mokytojas.
1986- 1992 Jonavos statybininkų mokykla – direktoriaus
pavaduotojas mokymui ir gamybai.
1992 – 2002 UAB „ HOLITA“ direktorius.
2002 – 2004 VšĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centras Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo filialas, vadovas.
Nuo 2004 m. liepos 12 d. Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla – direktorius.
Pedagoginio darbo stažas- 23
Kvalifikacija – antroji vadybos kvalifikacinė kategorija.


Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:

pavaduotoja

Aldona Gailienė tel.: 8-349-77048, el. paštas: a.gailiene@gmail.com

Kabinetas: 301

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcijos:

 • vaduoja progimnazijos direktorių jo komandiruotės, atostogų ar ligos metu;
 • organizuoja ugdymo procesą pradinėse klasėse;
 • kontroliuoja klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų, neformalaus ugdymo mokytojų veiklą;
 • teikia metodinę pagalbą  lietuvių kalbos, dorinio ugdymo, socialinių mokslų, pradinio ugdymo mokytojams, vertina jų praktinę veiklą;
 • kontroliuoja kuruojamų pedagogų elektroninio dienyno (TAMO) pildymą, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fiksavimą;
 • dalyvauja rengiant ugdymo planą, strateginį planą, metų veiklos planus;
 • koordinuoja metodinės tarybos veiklą;
 • organizuoja progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;
 • rengia, derina ir tikslina  ataskaitas,  įsakymų projektus ugdymo klausimais;
 • vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui; atsako už prevencinės veiklos vykdymą;
 • vadovauja direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms, komisijoms;
 • pildo, tvarko ir saugo atsakomybei paskirtus dokumentus;
 • organizuoja, kontroliuoja neformaliojo vaikų švietimo veiklą;
 • organizuoja, kontroliuoja ugdymo proceso už mokyklos ribų veiklą;
 •  rengia mokyklos mėnesio veiklos planą, kontroliuoja jo įgyvendinimą;
 •  koordinuoja ir kontroliuoja projektinę veiklą,
 • atlieka kitas Mokyklos nuostatuose ir kituose teisės aktuose  nustatytas funkcijas.

Vaiva Pilipavičienė tel.: 8-349-65088, el. paštas: vaiva80@gmail.com

Kabinetas: 201

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcijos:

 • vaduoja progimnazijos direktorių jo komandiruotės, atostogų ar ligos metu;
 • organizuoja ugdymo procesą 5-8 klasėse;
 • sudaro ir koreguoja 1-4 ir 5-8 klasių pamokų tvarkaraščius;
 • teikia metodinę pagalbą  užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų), tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų mokytojams, vertina jų praktinę veiklą, derina ilgalaikius planus;
 • dalyvauja rengiant ugdymo planą, strateginį planą, metų veiklos planus;
 • organizuoja mokinių pasiekimų testavimą ir tyrimą, kontroliuoja jų vykdymą ir rezultatų analizę ;
 • kontroliuoja kuruojamų mokytojų elektroninio dienyno (TAMO) pildymą, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fiksavimą;
 • rengia, derina ir tikslina  ataskaitas,  įsakymų projektus ugdymo klausimais;
 • organizuoja ir kontroliuoja mokinių mokymą namuose;
 • vadovauja direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms, komisijoms;
 • pildo, tvarko ir saugo atsakomybei paskirtus dokumentus;
 • rengia pedagogų darbo krūvio (etatų) ir pamokų paskirstymą, derina pedagogų darbo grafikus, rengia pedagogų darbo krūvio sandarą ir kitus dokumentus reikalingus pedagogų darbo krūvio paskirstymui;
 • koordinuoja mokinių priėmimą į mokyklą, klasių komplektavimą;
 • atlieka kitas Mokyklos nuostatuose ir kituose teisės aktuose  nustatytas funkcijas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

pavaduotojas

A. Olendras tel.: 8-349-65076, el. paštas: algimole@gmail.com

Kabinetas: 102

Pavaduotojo ūkiui funkcijos:

 • organizuoja progimnazijos techninio personalo darbą (sudaro grafikus, skiria užduotis);
 • kontroliuoja progimnazijos techninio personalo darbą ( vykdo darbuotojų stebėseną ir kt.);
 • sudaro techninio personalo darbo apskaitos žiniaraščius (tabelius);
 • atlieka statinių priežiūrą (pildo žurnalus, aktus, vykdo nuolatinius stebėjimus);
 • vykdo viešuosius pirkimus;
 • rengia atsargų nurašymo aktus, ilgalaikio ir trumpalaikio turto atidavimo aktus;
 • atsakingas už civilinę saugą;
 • atsakingas už darbų saugą ir sveikatą įstaigoje;
 • rengia su ūkine veikla susijusius raštus, atsakymus;
 • atsakingas už priešgaisrinę saugą;
 • saugo, eksploatuoja pagal paskirtį, jam perduotą įstaigos turtą, darbo priemones;
 • teikia pasiūlymus progimnazijos direktoriui dėl techninio personalo veiklos, darbo kokybės ar darbo sąlygų gerinimo;
 • teikia pasiūlymus progimnazijos direktoriui dėl lėšų, materialinių vertybių ir medžiagų naudojimo;
 • užtikrina tinkamą progimnazijos patalpų parengimą ugdymui;
 • atlieka kas metus privalomą profilaktinį asmeninės sveikatos tikrinimą;
 • vykdo kitas progimnazijos direktoriaus paskirtas funkcijas ir užduotis, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme bei kitų specialistų nurodymus priešgaisrinės saugos, darbų saugos, civilinės saugos, higienos bei ūkio tvarkymo klausimais.