Socialinė pedagogė Vilma Juzėnienė
Telefonas: 8-349-65099
El.paštas: vilma.juzeniene@gmail.com
Kabinetas:103
Darbo laikas:

VeiklaPirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
Tiesioginis socialinio pedagogo darbas su pagalbos gavėjais9.00 – 11.30
12.00 – 15.00
9.00 – 11.30
12.00 – 15.00
9.00 – 11.30
12.00 – 15.00
9.00 – 11.30
12.00 – 15.00
8.00 – 11.30
12.00 – 14.00
Pietų pertrauka11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00
Netiesioginis darbas su pagalbos gavėjais (veikla už mokyklos ribų, dokumentų tvarkymas, pasiruošimas projektinėms veikloms)8.00 – 9.00
15.00 – 17.30
8.00 – 9.00
15.00 – 17.30
8.00 – 9.00
15.00 – 17.30
7.45 – 9.00
15.00 – 17.45
14 – 17.00

Tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai bei pilietinei brandai.
Socialinio pedagogo funkcijos:
• Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
• Dirba su mokiniais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
• Padeda mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;
• Informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą, talkina šeimai ją gauti;
• Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais mokytojais, pagalbos specialistais, mokyklos administracija, sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas, rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu;
• Informuoja progimnazijos direktorių, mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus apie susidariusią probleminę situaciją mokiniui;
• Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, vertina socialinės pagalbos teikimo mokiniui kokybę;
• Palaiko ryšius su valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
• Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
• Reikalui esant lanko mokinius namuose;
• Vykdo mokyklą nelankančių mokinių kontrolę, mokyklos nelankymo prevenciją;
• Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais socialinės pagalbos teikimo klausimais;
• Organizuoja mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir iš mokyklos.