2022 m. kovo 22 d. sudaryta ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė (direktoriaus įsakymas Nr. V-50)
  • Aldona Gailienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė;
  • Dovilė Bisigirskienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Neringa Kušeliauskienė, dailės vyresnioji mokytoja;
  • Danguolė Lapienienė, technologijų vyresnioji mokytoja;
  • Lina Korsakienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Ala Jonušienė, matematikos mokytoja metodininkė;
  • Ligita Zvicevičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Vaiva Pilipavičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Danguolė Šabanienė, istorijos mokytoja metodininkė;
  • Audronė Jaugėlienė, fizikos vyresnioji mokytoja.
EBPO_Ko-mokosi-mokiniai-viesinimui

Su ugdymo turiniu susijusios nuorodos:

Bendrosios programos (patvirtintos 2022-09-30)

Bakonis, E. (2017). Ugdymo turinio kaita: kas lemia sėkmę? Švietimo problemos analizė,4(160).

Bruzgelevičienė, R. (2020). Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai. Vilnius: Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra (2021). Teminiai infografikai.

Nacionalinė švietimo agentūra (2021). Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai.

Nacionalinė švietimo agentūra (2022). Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Nacionalinė švietimo agentūra (2022). Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo ataskaita.

Paulikė, K. (2022). Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui.

mokykla2030.lt